R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 cabello joan  cabello cabello
2 joan cabello eduardo tobias
3 tomas dc eduardo joan sofia
4 eduardo dc tobias tomas eduardo
5 sofia dc iara fiorela lourdes
6 lea b fiorela lea erika
7 lourdes h erika iara joan DNF
tomas toby tomas toby
sofi iara fio sofy
lea fio lea lou
lou erika iara erika
tomas sofy lea lou toby iara fio erika
tomas   1 2 1 0 1 1 0
sofi 1   1 2 1 0 0 1
lea 2 1   1 1 1 1 0
lou 1 2 1   1 0 0 1
toby 0 1 1 1   1 1 2
iara 1 0 1 0 1   2 1
fio 1 0 1 0 1 2   1
erika 0 1 0 1 2 1 1